DERADIKALISASI PEMAHAMAN AL-QURAN DAN HADIS

Miftachul Chusnah

Abstract

Judul Buku : Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis
Penulis : Nasaruddin Umar
Penerbit : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
Tahun : 2014
Tebal : 436 halaman

Keywords

pemahaman; al-Quran; Hadis

Full Text:

Untitled

References

Ali, Nizar. 2001. Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan. Yogyakarta: CESad YPI al-Rahmah.

Arifin, Zaenal. 2010. Pemetaan Kajian Tafsir: Perspektif Historis, Metodologis, Corak, dan Geografis. Kediri: STAIN Kediri Press.

Hakim, A. Husnul IMZI. 2011. Mengintip Takdir Ilahi: Mengungkap Makna Sunnatullah dalam al-Quran. Depok: Lingkar Studi al-Quran.

Ismail, M. Syuhudi. 1998. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2012. Metodologi Syarah Hadis. Yogyakarta: Suka Press.

Tasrif, Muh. 2007. Kajian Hadis di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Zada, Khamami. 2002. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju.


DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.458

Refbacks

  • There are currently no refbacks.